Binh Pháp Mặc Công

Binh Pháp Mặc Công Battle of the Warriors (2006)

Nội dung phim

Năm 370 trước Công Nguyên (giai đoạn đầu thời Chiến quốc). Nước Triệu khởi 10 vạn tinh binh, cử đại tướng Hạng Yên Trung (Xiang Yanzhong - Ahn Sung Ki) làm thống soái trực chỉ phạt nước Yên, bầy người ngựa đông như kiến xéo nát mọi vật cản trên đường chinh chiến. Muốn diệt đối thủ phải thâu tóm Lương, một nước nhỏ cỡ vài trăm dặm án ngữ cửa ngõ vào Yên. Lương vương đam mê tửu sắc, quần thần khiếp hãi nhu nhược, vua tôi bàn tới bàn lui định dâng thành là kế thượng sách, thà làm chư hầu dưới trướng Triệu vương còn hơn thành tan nước mất. Tướng sĩ dưới quyền thái tử Shi và thần dân trong thành không hèn đến thế, họa tôi đòi sử trúc nhãn tiền, họ chờ đợi một người có kế sách vẹn toàn.

Xem thêm

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận