Cách Mạng Tân Hợi

Cách Mạng Tân Hợi 1911 Revolution (2011)

Nội dung phim

Cách mạng Tân Hợi là một biên niên sử nghệ thuật về cuộc Cách mạng Tân Hợi bắt đầu vào năm 1911 và đặt dấu chấm hết cho nhà Thanh - triều đại phong kiến cuối cùng của Trung Quốc.

Cách Mạng Tân Hợi

Cách Mạng Tân Hợi

Cách Mạng Tân Hợi

Cách Mạng Tân Hợi

Từ khóa

Bình Luận