Cái Chết Trắng 2

Cái Chết Trắng 2 Narcos Season 2 (2016)

Nội dung phim

Cái Chết Trắng 2, Narcos Season 2 Colombia cocaine trùm Pablo Escobar (Wagner Moura) và Steve Murphy (Holbrook), một nhân viên DEA gửi đến Colombia vào một sứ mệnh của Mỹ để nắm bắt và cuối cùng giết ông. Một cái nhìn chép vào khai thác hình sự của Colombia trùm ma túy Pablo Escobar.

Cái Chết Trắng 2, Narcos Season 2

Cái Chết Trắng 2, Narcos Season 2

Cái Chết Trắng 2, Narcos Season 2

Từ khóa

Bình Luận