Chống Lại Nhân Bản

Chống Lại Nhân Bản Duel (2017)

Nội dung phim

Chống Lại Nhân Bản, Duel câu chuyện về một tay cảnh sát có trách nhiệm, luôn bắt mình phải hoàn thành kế hoạch vạch ra và cũng là người cha tốt cố gắn bảo vệ con gái mình khỏi cuộc chiến. Giữa thời đại này còn ngoài tội phạm ra còn cuộc chiến nào. Một cuộc cách mạng đã nổ ra, con người đã tự tạo cho mình một phát thảo con người giống chính họ để làm việc, nhưng những bản thảo ấy lại không mang lại kết quả tốt nào, mà lại còn muốn chiếm luôn cả thế giới....

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận