Luật Sống Còn

Luật Sống Còn The Gangster (Gangster Antapan) (2013)

Nội dung phim

Luật Sống Còn ( The Gangster ) phim phản ánh thực trạng xã hội của Thái Lan những thập niên 50, 60. Với sự lộng hành của các băng đảng xã hội đen.

Luật Sống Còn

Luật Sống Còn

Luật Sống Còn

Từ khóa

Bình Luận