Nữ Hoàng Sa Mạc

Nữ Hoàng Sa Mạc Queen of the Desert (2015)

Nội dung phim

Một biên niên sử của cuộc sống Gertrude Bell, một khách du lịch, nhà văn, nhà khảo cổ học, nhà thám hiểm, vẽ bản đồ, và tùy viên chính trị cho Đế quốc Anh vào buổi bình minh của thế kỷ XX.

Từ khóa

Bình Luận