Ô Mai Chua

Ô Mai Chua Hana-kimi (2013)

Nội dung phim

Phim O Mai Chua Họ Tưởng lấy làm khoan khoái vô cùng, liền ứng khẩu làm bàiHọ Tưởng lấy làm khoan khoái vô cùng, liền ứng khẩu làm bài thơ tứ tuyệt: Tiếc gì con ngựa đẹp như mây, Ơn bác cho tôi đổi gái này, Giờ mất nhạt vàng rung bóng nguyệt, Nhưng thêm má phấn bạn làng say. Nguyên văn: Bất tích sương mao võ tuyết đề, Đẳng nhân phân phó tặng nga mi. Tuy vô kim nặc tê minh nguyệt, Khước hữu giai nhân bỗng ngọc bì. Tô Đông Pha cũng ứng khẩu đáp lại: Cô Xuân đi vậy cũng xa xăm, Dầu chẳng kêu ca chớ giận ngầm. Vì nỗi non sông nhiều hiểm trở, Đổi người lấy ngựa phải đành tâm.

Phim O Mai Chua Nguyên văn: Xuân Nương thử khứ thái thông thông, Bất cảm đề thanh tại hận trung. Chỉ vị sơn hành đa hiểm trở, Cố tương hồng phấn hoán truy phong. Xuân Nương nghe hai người đối đáp nhau và có một hành động khinh thường nàng như thế nên bực tức, đĩnh đạc nói: - Tôi nghe ngày xưa vua Tề Cảnh Công muốn chém tên giữ chuồng ngựa mà Yến Tử cản ngăn. Chuồng ngựa nhà mình cháy, Khổng Phu Tử chỉ hỏi thăm có ai chết không, chớ không hỏi ngựa chết mất còn. Ấy là người ta quý người khinh vật. Nay học sĩ đem người đổi lấy ngựa, thì ra quý vật mà khinh người.

Phim O Mai Chua Đoạn, Xuân Nương cũng ứng khẩu làm một bài thơ: Chém cha cái kiếp của đàn bà, Khổ sướng trăm bề há bởi ta. Giờ mới biết người thua giống vậy, Sống làm chi nữa trách ai mà. Nguyên văn: Vi nhân mạc tác vị nhân thân, Bá ban khổ lạc do tha nhân. Kim nhật thủy tri nhân tiện súc, Thử sinh cẩn hoạt oán thùy sân. Đọc xong, nàng vội lao mình ra sân đập đầu vào cây mà chết. Thấy thân xác nàng quằn quại trên vũng máu đào bên cội cây, cả hai vô cùng hối hận, nhìn nhau ngậm ngùi, nhỏ lệ. Nhưng đã muộn rồi thơ tứ tuyệt:     Tiếc gì con ngựa đẹp như mây,     Ơn bác cho tôi đổi gái này,     Giờ mất nhạt vàng rung bóng nguyệt,     Nhưng thêm má phấn bạn làng say. Nguyên văn:     Bất tích sương mao võ tuyết đề,     Đẳng nhân phân phó tặng nga mi.    

Tuy vô kim nặc tê minh nguyệt,     Khước hữu giai nhân bỗng ngọc bì. Tô Đông Pha cũng ứng khẩu đáp lại:     Cô Xuân đi vậy cũng xa xăm,     Dầu chẳng kêu ca chớ giận ngầm.     Vì nỗi non sông nhiều hiểm trở,     Đổi người lấy ngựa phải đành tâm. Nguyên văn:     Xuân Nương thử khứ thái thông thông,     Bất cảm đề thanh tại hận trung.     Chỉ vị sơn hành đa hiểm trở,     Cố tương hồng phấn hoán truy phong. Xuân Nương nghe hai người đối đáp nhau và có một hành động khinh thường nàng như thế nên bực tức, đĩnh đạc nói: - Tôi nghe ngày xưa vua Tề Cảnh Công muốn chém tên giữ chuồng ngựa mà Yến Tử cản ngăn.

Chuồng ngựa nhà mình cháy, Khổng Phu Tử chỉ hỏi thăm có ai chết không, chớ không hỏi ngựa chết mất còn. Ấy là người ta quý người khinh vật. Nay học sĩ đem người đổi lấy ngựa, thì ra quý vật mà khinh người. Đoạn, Xuân Nương cũng ứng khẩu làm một bài thơ:     Chém cha cái kiếp của đàn bà,     Khổ sướng trăm bề há bởi ta.     Giờ mới biết người thua giống vậy,     Sống làm chi nữa trách ai mà. Nguyên văn:     Vi nhân mạc tác vị nhân thân,     Bá ban khổ lạc do tha nhân.     Kim nhật thủy tri nhân tiện súc,     Thử sinh cẩn hoạt oán thùy sân. Đọc xong, nàng vội lao mình ra sân đập đầu vào cây mà chết. Thấy thân xác nàng quằn quại trên vũng máu đào bên cội cây, cả hai vô cùng hối hận, nhìn nhau ngậm ngùi, nhỏ lệ. Nhưng đã muộn rồi

Xem thêm

Từ khóa

Bình Luận