Phim Dã Sữ

Tranh Quyền Đoạt Vị
2009

Tranh Quyền Đoạt Vị

The Greatness Of A Hero

Vi Sư Sắc Sảo
2013

Vi Sư Sắc Sảo

Incisive Great Teacher

Thâm Cung Kế
2018

Thâm Cung Kế

Deep in the Realm of Conscience

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà
2015

Thổ Địa Ông Thổ Địa Bà

Earth God and Earth Grandmother

Đông Tây Cung Lược
2012

Đông Tây Cung Lược

Queens Of Diamonds And Hearts

Lưu Hải Khảm Tiều
2014

Lưu Hải Khảm Tiều

The Story Of A Woodcutter And His Fox Wife