Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá

Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys (2014)

Nội dung phim

Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá sau khi nhai qua các quần thể cá, hàng ngàn cá mút đá bỏ đói bắt đầu tấn công các công dân của một thị trấn hồ buồn ngủ, và cộng đồng scrambles để ở còn sống.

Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá - Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys

Hồ Máu: Cuộc Tấn Công Của Cá Mút Đá - Blood Lake: Attack of the Killer Lampreys

Từ khóa

Bình Luận