Những Cô Gái Equestria 3

Những Cô Gái Equestria 3 My Little Pony: Equestria Girls – Friendship Games (2015)

Nội dung phim

Những Cô Gái Equestria 3, My Little Pony: Equestria Girls – Friendship Games cứ một năm bốn lần, Canterlot High luôn bày ra một trò chơi mới nơi họ phải đối mặt với các trường học khác nhau với một loạt các sự kiện thể thao khác nhau và mỗi năm, cốc đã đi đến Crystal Prep. Vì vậy, Fluttershy, Pinkie Pie, Rainbow Dash, Rarity, Applejack và Sunset Shimmer phải hợp tác để giành cúp. Nhưng họ phát hiện ra rằng Twilight Sparkle khác là vào đội đối phương.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận