Phụng Hoàng Lâu

Phụng Hoàng Lâu Maiden's Vow (2006)

Nội dung phim

Phụng Hoàng Lâu , Maiden's Vow câu chuyện về bốn thế hệ phụ nữ từ bốn giai đoạn khác nhau. Từ thời Hậu Hậu đến tháng 4, những năm 60 đến thời hiện đại. Mỗi giai đoạn cho thấy tình trạng thay đổi nhanh chóng của phụ nữ ở Trung Quốc trong 100 năm qua.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận
Chức năng đang được cập nhập