Thêm Một Lần Rung Động

Thêm Một Lần Rung Động Heartbeat Love (2012)

Nội dung phim

Phim Thêm Một Lần Rung Động Đi tới giờ Thân, đằng trước lại có một cánh rừng khá rậm rạp, hai bên quan đạo cây cối um tùm. Đột nhiên, ba con ngựa của Lý Nhược Hồng, Hoa Tường Lân, Hoa Tiểu Quân cùng dựng vó hý vang rồi cả thảy đều sa xuống hố. Chỉ có Giang Thừa Phong đi sau cùng nên kịp thời kìm cương dừng lại. Cũng may là ba người kia thân thủ cũng khá cao nên đã kịp thời nhảy khỏi lưng ngựa, phóng xuống đất. Giữa lúc ấy, bỗng nghe có một hồi còi rúc lên lảnh lót cùng mấy tiếng thanh la khua vang. Xem Phim Thêm Một Lần Rung Động thanh la vừa dứt, từ trong rừng rậm đã có hơn trăm tên đại hán lũ lượt tiến ra, tên nào tên nấy đều mặc quần áo đen, đầu chít khăn đen, dáng vẻ hung bạo, tay cầm khí giới rần rộ xông ra cản đường. Tiếp đó, lại có tiếng tù và nổi lên. Rồi nghe thấy những tiếng vó ngựa rầm rập phi đến. Ba tên tướng cướp cưỡi ngựa từ trong rừng rậm phóng ra, ngăn chận phía sau, đề phòng bọn người Giang Thừa Phong quay ngựa chạy trốn.

Hình ảnh trong phim

Từ khóa

Bình Luận