TVB

Mái Ấm Gia Đình IV
TM: Tập 082 2018

Mái Ấm Gia Đình IV

Come Home Love: Lo and Behold

Thâm Cung Kế
TM: 36/36 2018

Thâm Cung Kế

Deep in the Realm of Conscience

Vụ Án Kỳ Bí
TM: 22/22 2004

Vụ Án Kỳ Bí

To Get Unstuck In Time

Dương Quý Phi
1998

Dương Quý Phi

Legend Of Lady Yang

Bức Màn Bí Mật 2
TM: 22/22 2002

Bức Màn Bí Mật 2

Witness To A Prosecution 2

Đông Tây Cung Lược
TM: 25/25 2012

Đông Tây Cung Lược

Queens Of Diamonds And Hearts

Loan Đao Phục Hận
PĐ: 20/20 1995

Loan Đao Phục Hận

Against The Blade Of Honor