Phim Dã Sữ

Thần Điêu Đại Hiệp
TM: 41/41 2006
Thần Điêu Đại Hiệp

Return Of The Condor Heroes

Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký
PĐ: 50/50 TM: Tập 03 2019
Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký

Heavenly Sword and Dragon Slaying Sabre

Thư Sinh Bóng Đêm
PĐ: 20/20 2015
Thư Sinh Bóng Đêm

Scholar Who Walks At Night

Tể Tướng Lưu Gù
TM: 44/44 1998
Tể Tướng Lưu Gù

Prime Minister Liu Luo Guo